Obiective
Obiectivele Patronatului Român al Industriei de Vending prevăzute în statut. ce duc la realizarea scopului PRIV sunt următoarele:
a) reprezintă, promovează, susţine şi apără interesele economice, juridice, sociale şi de orice altă natură ale membrilor;
b) promovează concurenţa loială, în condiţiile legii;
c) desemnează, în condiţiile legii, reprezentanţi la negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă, la alte tratative şi acorduri în relaţiile cu autorităţile publice şi cu sindicatele, precum şi în structurile bipartite şi tripartite de dialog social;
d) elaborează şi promovează coduri de conduită în afaceri;
e) promovează principiile responsabilităţii sociale;
f) asigură informaţii pentru membrii săi şi facilitează relaţiile dintre ei, dar şi cu terţi; promovează progresul managerial; oferă servicii de consultanţă şi asistenţă de specialitate inclusiv în domeniul ocupării şi formării profesionale, precum şi al sănătăţii şi securităţii în muncă;
g) la cererea membrilor, are dreptul de a-i asista şi reprezenta în faţa instanţelor de judecată de toate gradele, a organelor de jurisdicţie, a altor instituţii sau autorităţi, prin apărători proprii sau aleşi;
h) elaborează şi implementează politici de ocupare şi plasare a forţei de muncă;
i) elaborează strategii şi politici de dezvoltare economico-socială la nivel sectorial şi naţional, în condiţiile legii;
j) poate înfiinţa şi administra, în condiţiile legii, în interesul membrilor, unităţi sociale, de cultură, învăţământ şi cercetare în domeniul propriu de interes, societăţi comerciale, de asigurări, precum şi bancă proprie.
k) elaborează şi implementează strategii, programe şi proiecte destinate să sprijine activitatea PRIV, membrii săi, industria de vending precum şi activităţile conexe;
l) reprezintă industria românească de vending în faţa instituţiilor naţionale şi ale Uniunii Europene (UE) în tot ceea ce priveşte legislaţia internă şi comunitară care ar putea afecta designul, producţia, exportul, importul, vânzarea, întreţinerea sau operarea automatelor, producţia, ambalarea, etichetarea şi aprovizionarea cu bunuri şi alimente destinate a fi vândute în automate, precum şi în ceea ce priveşte monedele, bancnotele sau alte titluri monetar-financiare în circulaţie sau în stare de proiect;
m) centralizează şi transmite membrilor săi informaţii despre industria de vending;
n) promovează schimbul de informaţii şi experienţă şi creează standarde;
o) promovează şi reprezintă industria de vending în România şi în afara ei.
p) reprezintă şi promovează pe plan internaţional firmele româneşti care lucrează în industria de vending şi activităţile conexe acesteia, sprijină membrii prin facilitarea contactelor directe cu marile firme şi companii din străinătate care activează în domeniu;
q) stabileşte şi dezvoltă legături cu patronate şi organizaţii similare din străinătate prin dialog, schimb de informaţii, afiliere sau alte căi de colaborare;
r) menţine unui contact permanent cu alte organizaţii patronale din ţară acţionând în acord cu acestea în chestiuni de interes general sau în acelea de interes special pentru membrii lor;
s) organizează târguri, expoziţii, simpozioane, mese rotunde, schimburi de experienţă şi alte asemenea manifestări, editează publicaţi şi participă, prin reprezentanţii săi, la evenimente media pentru promovarea imaginii şi interesului industriei;
t) derulează activităţi economice pentru asigurarea suportului financiar necesar atingerii scopului şi obiectivelor propuse;
u) activează pentru deplina libertate de acţiune a membrilor în scopul dezvoltării şi eficientizării activităţii lor;
v) asigură orice servicii cerute de membrii, în condiţiile legii.