Structura Organizatorica
Structura Organizatorică a Patronatului Român al Industriei de Vending, conform statutului PRIV, este compusă din următoarele organe de conducere, fiecare piesă din acest mecanism al patronatului având clar stabilite atribuţiile:
ADUNAREA GENERALĂ
Adunarea Generală (AG) reprezintă organul suprem deliberativ al patronatului, alcătuit din totalitatea membrilor.
Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
a) stabileşte strategia şi obiectivele generale;
b) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi bilanţul contabil;
c) alege şi revocă membri Consiliului de Conducere;
d) are drept de control asupra activităţii Consiliului de Conducere şi cenzorilor;
e) dispune asupra numirii unui unei comisii de cenzori, interne sau externe, după caz;
f) dispune asupra înfiinţării de structuri teritoriale proprii şi reprezentanţe;
g) hotărăşte asupra modificării sau completării statutului;
h) procedează la dizolvarea şi lichidarea patronatului precum şi la stabilirea destinaţiei bunurilor ramase după lichidare cu respectarea dispoziţiilor legale;
i) îndeplineşte orice alte atribuţii date prin lege sau statut.

Adunarea Generală se întruneşte în sesiune ordinară o data pe an şi în sesiune extraordinară, ori de câte ori este nevoie pentru următoarele motive:
a) se impune modificarea urgentă a statutului;
b) apar situaţii care periclitează existenta patronatului sau alte situaţii urgente care impun consultarea Adunării Generale;
c) două treimi din numărul membrilor fondatori sau jumătate plus unul din membrii activi au solicitat în scris întrunirea extraordinară a Adunării Generale.

CONSILIUL DE CONDUCERE

Consiliul de Conducere reprezinta organul de conducere executivă care aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale şi răspunde de întreaga activitate administrativ-instituţională a patronatului. Consiliul de Conducere al PRIV este format la ora actuală din 7 membrii, respectiv: un Preşedinte, un Vicepreşedinte, un Secretar General şi 4 membrii.
Consiliul de Conducere are următoarele atribuţii:
a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate, execuţia bugetară, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, strategia şi propunerile de programe ale patronatului, calendarul de activităţi;
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama patronatului prin Preşedinte sau altă persoană desemnată;
c) aprobă organizarea, statul de funcţii şi politica de personal a patronatului;
d) elaborează regulamentul intern al patronatului;
e) poate elibera mandate de reprezentare anumitor persoane în măsură să reprezinte patronatul în diferite situaţii domenii;
f) poate dispune asupra acordării de premii, gratificaţii etc, în limita disponibilităţilor;
g) hotărăşte, în condiţiile legii, înfiinţarea de entităţi economice a căror rezultate să contribuie la dezvoltarea patronatului;
h) hotărăşte schimbarea sediului;
i) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de AG.

Componenţa Consiliului de Conducere:
- Preşedinte: Ungureanu Mihai, reprezentant al Vending Zone S.R.L.;
- Vicepreşedinte: Marin Victor-Laurentiu, reprezentant al Danemar Trading S.R.L.;
- Secretar General: Liszka Pavel, reprezentant al Dallmayr Vending&Office S.C.S.;
- Membru: Cosa Razvan, reprezentant al Strauss Romania S.R.L.;
- Membru: Tunaru Ovidiu, reprezentant al Nestle Romania S.R.L.;
- Membru: Oancea Alexandru, reprezentant al Qiwi Romania S.R.L.;

PREŞEDINTELE

Preşedintele reprezintă şi angajează patronatul în raporturile juridice, economice sau de altă natură, sub titulatura de reprezentant legal.
Preşedintele convoacă şi prezidează şedinţele Adunării Generale, conduce activitatea Consiliului de Conducere, urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor AG şi ducerea la îndeplinire a deciziilor CC şi, totodată, răspunde de activitatea administrativă şi de personalul angajat.
Preşedintele primeşte şi dispune asupra Cererilor de Adeziune pe baza votului CC, îndeplinind orice alte competenţe aflate în sarcina sa.

COMISIA DE CENZORI

Controlul financiar şi auditul intern al organizaţiei poate fi efectuat de către o comisie de cenzori desemnată din rândul membrilor patronatului.
În baza competenţelor, comisia:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul patronatului;
b) întocmeşte rapoarte pe care le prezintă Adunării Generale;
c) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie.
Tot în cadrul Patronatului Român al Industriei de Vending işi mai desfăşoară activitatea şi o serie de comisii tehnice, din care fac parte membrii PRIV şi au rolul de a fi la curent cu toate noutăţile din domeniu ce ţin de activitatea lor şi de a soluţiona toate problemele ce sunt de competenţa lor.
Dintre comisiile tehnice enumerăm:
- Comisia "Snacks & cold drinks"
- Comisia "Hot drinks"
- Comisia Tehnică
- Comisia Juridică
- Comisia "Public Relations"
- Comisia de Igienă şi legislaţie alimentară.