Avand in vedere Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD), Patronatul Roman al Industriei de Vending – PRIV, persoana juridica de drept privat, infiintata in baza Legii nr.62/2011 a dialogului social, cu sediul in Bucuresti, Str. Buzesti, Nr. 50-52, Etaj 11, modul 80, cod fiscal 29175175, email office@patronatvending.ro, in calitate de operator de date cu caracter personal, va aducem la cunostinta urmatoarele:

 

Datele cu caracter personal pe care le prelucram

In cazul REPREZENTANTI LEGALI AI MEMBRILOR PRIV:

–             date de identificare: nume, prenume, data nasterii, sex, nationalitate, varsta, CNP, adresa de domiciliu sau de resedinta, e-mail, telefon, loc de munca, copie C.I., semnatura;

In cazul ANGAJATILOR:

–             date de identificare: nume, prenume, data nașterii, sex, naționalitate, vârstă, CNP, adresa de domiciliu sau de reședință, e-mail, telefon, loc de muncă, copie C.I.,  starea civila, semnătura;

–             date bancare;

–             date privind studiile absolvite;

–             imagine;

–             date privind sanatatea si capacitatea de munca.

In cazul MEMBRILOR DE FAMILIE AI ANGAJATILOR:

–             date de identificare: nume, prenume, data nasterii, sex, nationalitate, varsta, CNP, copie certificat de nastere (pentru minorii aflati in intretinere)

In cazul PARTENERILOR CONTRACTUALI:

–             date de identificare: nume, prenume, CNP, adresa de domiciliu sau de resedință, e-mail, telefon, loc de munca,

 

Scopurile in care prelucram datelor cu caracter personal

CNIPMMR prelucreaza date cu caracter personal in vederea:

–             derularii contractelor de asociere, respectiv indeplinirea atributiilor de structura asociativa;

–             derularii contractelor individuale de munca;

–             indeplinirii obligatiilor legale privind raportarea angajatilor in Registrul Salariatilor si a concediilor medicale catre Casa de Sanatate;

–             reprezentarii societatii in fata instantelor de judecata și a autoritatilor publice, realizarea procedurilor de recuperare a creantelor, dupa caz;

–             desfasurarii activitatilor de recrutare/selectie pentru ocuparea posturilor vacante;

–             informarii membrilor/partenerilor cu privire la activitatile desfasurate (pe website, Facebook, Instagram sau alte mijloace de comunicare online);

OBSERVATIE: Orice prelucrare de date efectuata in alte scopuri decat cele declarate initial va fi adusa la cunostinta printr-o nota de informare care va fi realizata separat.

 

Temeiurile juridice in baza carora prelucram datelor cu caracter personal:

–             executarea unui contract. In aceasta categorie intra si demersurile realizate in vederea incheierii contractului

–             indeplinirea unor obligații legale de către PRIV;

–             interesul legitim atunci cand se are in vedere: organizarea activitatii pentru indeplinirea obiectivelor organizatiei; demararea si desfasurarea litigiilor pe rolul instantelor de judecata si (eventual) al altor autoritati publice; proceduri de recuperare a creantelor;

–             consimtamantul dumneavoastra acordat in mod neconditionat si in scris, atunci cand ne aflam in situatii de prelucrari de date care necesita expres consimtamtul.

Pentru categoriile speciale de date prelucrate (datele privind sanatatea), temeiurile prelucrarii sunt următorele:

–             scopuri legate de medicina preventiva sau a muncii, de evaluare a capacitatii de munca a angajatului,

 

Perioada pe care prelucram datele cu caracter personal:

–             datele prelucrate in vederea executarii contractelor acestea vor fi stocate pe perioada contractului cat si pe o perioada de 5 ani de la data incetarii acestora. Exceptie fac contractele individuale de munca care se vor pastra pe perioada impusa de catre Nomenclatorul arhivistic. Termenele mentionate mai sus se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care are loc incetarea.

–             datele prelucrate în scopuri contabile, în special cele legate de facturare si plati, vor fi stocate pe o perioadă de 10 ani, cu incepere de la data de 1 ianuarie a anului urmator incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cele aduse prin Legea nr. 163/2018;

–             datele privind procesul de recrutare vor fi pastrate pe o perioadă de 12 luni de la data de 1 ianuarie a anului ce urmeaza celui in care a avut loc procesul de recrutare/selecție;

–             datele prelucrate in baza consimtamantului vor fi pastrate pe perioada mentionata in cuprinsul acestuia;

In cazul retragerii consimtamantul acordat, datele dumneavoastra cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate in scopurile pentru care v-ati retras consimtamantul, din momentul retragerii consimtamantului, fara a afecta insa valabilitatea prelucrarii datelor efectuata inainte de acest moment;

OBSERVATIE: Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate și pe durata existenței unor obligații legale de pastrare a anumitor categorii de date ori de documente justificative, in funcție de reglementarile in vigoare,.

 

Cui divulgam datele dumneavoastră cu caracter personal:

Datele dumneavoastra pot fi divulgate catre furnizorii nostrii de servicii doar daca acest lucru este imperios necesar pentru indeplinirea obiectului de activitate si numai in cazul oferirii unor garantii in ceea ce priveste securitatea datelor la care vor avea access.

Pentru raportările către autoritățile statului, potrivit obligațiilor legale în vigoare, va fi necesară transmiterea datelor dumneavoastră către diverse instituții publice, cum ar fi, spre exemplu: Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Inspectoratul Teritorial de Munca, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) etc.

In cazul promovarii activitatii desfasurate de PRIV datele dumneavoastra vor fi divulgate catre furnizori de mass-media, numai in cazul in care exista o obligaţie contractuala sau daca exista un consimtamant expres.

 

Drepturile pe care le aveti în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

– Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 RGPD),

– Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte (dreptul la rectificare, art. 16 RGPD),

– Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, cu exceptia situatiei in care acestea sunt prelucrate pentru indeplinirea unei obligatii legale, respectiv contractuale (dreptul de ștergere, articolul 17 RGPD),

– Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor (dreptul la restrictionarea prelucrarii, articolul 18 RGPD),

– Dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat și de a solicita transmiterea acestor date catre un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 RGPD),

– Dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu intentia de a înceta prelucrarea pe o perioada determinata (dreptul la obiecție, articolul 21 RGPD),

– Dreptul de a solicita si de a obţine retragerea, anularea si reconsiderarea oricarei decizii care produce efecte juridice asupra dumneavoastra, adoptata exclusiv in baza unei operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate, in scopul evaluarii unor trasaturi de personalitate, precum abilitatile profesionale, credibilitatea, comportamentul dumneavoastra la locul de munca, interesele ș.a.. (dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, articolul 22 RGPD)

Totodata, mentionam ca in conformitate cu prevederile RGPD aveti dreptul de a retrage oricand un consimtamant dat (art.7 RGPD) si dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere (art.77 RGPD) daca considerati ca prelucrarea datelor este o încălcare a RGPD. Retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului acordat inainte de retragere.

 

Exercitarea drepturilor de mai sus se poate realiza prin transmiterea unei adrese la sediul operatorului: Bucuresti, Str. Buzesti, Nr. 50-52, Etaj 11, modul 80 sau pe adresa de email office@patronatvending.ro.

Vă asigurăm că datele dumneavoastra personale sunt protejate, prelucrate și gestionate de noi, prin implementarea de măsuri tehnice, proceduri interne și organizatorice specifice, precum și prin aplicarea unor bune practici de protecție a datelor.

 

 

 

PRESEDINTE PRIV

Mihai UNGUREANU